กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

8 กันยายน 2561
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil บุคคลชายแรก15.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 9
ดาบ Foil บุคคลชายแรก15.40วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 11
ดาบ Foil บุคคลชายแรก15.50วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 9
ดาบ Foil บุคคลชายแรก15.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 7
ดาบ Foil บุคคลชายแรก15.40วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
15 : 4
ดาบ Foil บุคคลชายแรก15.50วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 9
ดาบ Foil บุคคลชายสอง16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 2
ดาบ Foil บุคคลชายสอง16.10วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 7
ดาบ Foil บุคคลชายสอง16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 7
ดาบ Foil บุคคลชายสอง16.10วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 7
ดาบ Foil บุคคลชาย รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
15 : 10
ดาบ Foil บุคคลชาย รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 5
ดาบ Foil บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ17.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 14
ดาบ Epee บุคคลชายแรก14.15วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 13
ดาบ Epee บุคคลชายแรก14.25วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 7
ดาบ Epee บุคคลชายแรก14.35วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 5
ดาบ Epee บุคคลชายแรก14.15วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 4
ดาบ Epee บุคคลชายแรก14.25วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 14
ดาบ Epee บุคคลชายแรก14.35วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 9
ดาบ Epee บุคคลชาย214.45วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 12
ดาบ Epee บุคคลชาย214.55วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 10
ดาบ Epee บุคคลชาย214.45วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 11
ดาบ Epee บุคคลชาย214.55วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 13
ดาบ Epee บุคคลชาย214.45วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 12
ดาบ Epee บุคคลชาย214.55วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
15 : 10
ดาบ Epee บุคคลชาย214.45วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 11
ดาบ Epee บุคคลชาย214.55วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 13
ดาบ Epee บุคคลชาย รองชนะเลิศ16.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตตรังหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
15 : 8
ดาบ Epee บุคคลชาย รองชนะเลิศ16.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
15 : 4
ดาบ Epee บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ18.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 4
ดาบ Sabre บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ18.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
15 : 14
ดาบ Sabre บุคคลชาย รองชนะเลิศ18.15วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 10
ดาบ Sabre บุคคลชาย รองชนะเลิศ18.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
15 : 3
ดาบ Sabre บุคคลชายแรก16.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
15 : 13
ดาบ Sabre บุคคลชายแรก16.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 11
ดาบ Sabre บุคคลชายแรก16.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
15 : 5
ดาบ Sabre บุคคลชายแรก16.20วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
15 : 6