พลศึกษาเกมส์

คำขวัญการแข่งขัน

“สร้างมิตรภาพด้วยกีฬา เสริมคุณค่าสังคมไทย”

การแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีนักกีฬาและบุคลากรจาก 17 วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ครั้งนี้ จะเป็นการเสริมคุณค่าให้กับนักกีฬา ทั้งด้านร่างกายที่แข็งแรง เปี่ยมไปด้วยความมีนํ้าใจ เป็นนักกีฬาที่เสียสละ และมีความอดทนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา รวมถึงการสร้างคุณค่า ทางจิตใจ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าสู่สังคมโดยใช้การกีฬา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติ ไทยต่อไป