ความหมายสัญลักษณ์

การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561)
“พลศึกษาเกมส์” ณ จังหวัดมหาสารคาม

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 สื่อความหมายโดยการผสมผสานของรูปทรงด้านสถาปัตยกรรม เชิงศาสนา พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยะธรรม โดยมีองค์พระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคาม ด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์ ของก้ามปู ใช้สีเขียว ขาว เหลือง มีต้นแบบมาจาก ปูทูลกระหม่อม ซึ่งเป็น ปูที่พบแห่งเดียวที่จังหวัดมหาสารคาม ด้านขวาเป็นแถบสีแดง นํ้าเงิน ขาว สื่อถึงคนไทย ภายใต้คําขวัญของการแข่งขันว่า “สร้างมิตรภาพด้วยกีฬา เสริมคุณค่าสู่สังคมไทย” โดยมีข้อความ “พลศึกษาเกมส์ 43” อยู่ด้านล่าง

ออกแบบแนวคิดและความหมาย โดย : อ.บรรณากิจบรรจง ทองจําปา

สัญลักษณ์นำโชค

สัตว์นําโชค (Mascot) ต้นแบบมาจากปูทูลกระหม่อม หรือปูแป้ง เป็นปูที่พบแห่งเดียวที่ จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะแข็งแรง สนุกสนาน สดใส ร่าเริง ซึ่งใช้แทน ลักษณะนักกีฬาที่จะเข้ามาร่วมชิงชัยความเป็นเลิศด้านกีฬาของสถาบัน การพลศึกษา ส่วนกระดองถูกปรับเป็นสีประจําสถาบันการพลศึกษา (เขียว-ขาว-เหลือง) ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพลศึกษา และการกีฬา และเพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ให้การแข่งขันกีฬาและ จังหวัดมหาสารคามเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนในชาติ ให้ชื่อว่า “น้อง มิตรภาพ”