ประวัติพลศึกษาเกมส์

          นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 จนถึง พ.ศ. 2547 ที่มีวิทยาลัยพลศึกษา ที่กรมพลศึกษาได้จัดตั้งขึ้นกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ 17 วิทยาลัย

          ปี พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาติน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา ได้มีความเห็นว่า นักศึกษาของวิทยาลัย ควรได้ มีโอกาสพบปะและแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัยร่วมกันโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ที,จะได้รับจากประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน ความสามัคคี ความมีวินัยและความมีน้ำใจนักกีฬา กรมพลศึกษา จึงได้เริ่มการจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาขึ้น

          ครั้งที่ 1 (ปี พ.ศ. 2518) ที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม มีการแข่งขันกีฬา 4 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล

          ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ. 2519) ที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวยและยิมนาสติก

          ครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ. 2520) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันกีฬา 7 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวย ยิมนาสติก และรักบี้ฟุตบอล

          ครั้งที่ 4 (ปี พ.ศ. 2521) ได้งดการแข่งขัน เพราะประเทศไทย เป็นเจ้าภาพกีฬาเอเขี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

          ครั้งที่ 5 (ปี พ.ศ. 2522) ที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ

          ครั้งที่ 6 (ปี พ.ศ. 2523) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ

          ครั้งที่ 7 (ปี พ.ศ. 2524) ที่สนามกีฬาแห่งซาติกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันกีฬา 11 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ ฮอกกี้และแฮนด์บอล

          ครั้งที่ 8 (ปี พ.ศ. 2525) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครมีการแช่งขันกีฬา 11 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ ฮอกกี้และแฮนด์บอล

          ครั้งที่ 9 (ปี พ.ศ. 2526) ทีวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง มีการแข่งขันกีฬา 11 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ ฮอกกี้และแฮนด์บอล

          ครั้งที่ 10 (ปี พ.ศ. 2527) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันกีฬา 15 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล^บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เขปักตะกร้อ ฮอกกี้ แฮนด์บอล

          ครั้งที่ 11 (ปี พ.ศ. 2528) ที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการแข่งขันกีฬา 15 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ ฮอกกี้ แฮนด์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยูโดและจักรยาน

          ครั้งที่ 12 (ปี พ.ศ. 2529) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขัน ระหว่าง วันที 2 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2529 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา รวม 16 ชนิดกีฬา กีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบิฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ รอกกี๋, แฮนด์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยูโด จักรยาน และ ยิมนาสติกลีลา ใหม่ มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 2,500 คน มีเจ้าหน้าที่และ ผู้ควบคุมประมาณ 600 คน

          ครั้งที่ 13 (ปี พ.ศ. 2530) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 2 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวย ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ เขปักตะกร้อ ฮอกกี้ แฮนด์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยูโด จักรยานและยิมนาสติกลีลาใหม่ มีนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 1,760 คน มีเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุม ประมาณ 595 คน

          ครั้งที่ 14 (ปี พ.ศ. 2531) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่าง วันที1 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 13 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยิมนาสติก ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยูโด ยิมนาสติกลีลาใหม่และ กีฬาพื้นเมือง ซึ่งเป็นกีฬาสาธิต มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 1,760 คนมีเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมประมาณ 595 คน

          ครั้งที่ 15 (ปี พ.ศ. 2532) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 1 -10 ธันวาคม พ.ศ. 2532 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 18 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวยสากลสมัคเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยิมนาสติก ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ ฮอกกี้ แฮนด์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยูโด จักรยาน ยิมนาสติกลีลาใหม่ ยกน้ำหนัก ยิงปืนและกีฬาพื้นเมือง (ไม่นับ-รวมเหรียญ) จัดเป็นกีฬาสาธิต มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,800 คนมีเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมประมาณ 600 คน

          ครั้งที่ 16 (ปี พ.ศ. 2533) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 1 -10 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยจัดให้มีการแข่งขันรวม 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น แฮนด์บอล ออกกี้ ลอนเทนนิส ยูโด จักรยาน ยิมนาสติกลากล ยิมนาสติกลีลาใหม่ ว่ายนำ เซปักตะกร้อ ยกน้ำหนัก ยิงปีน แบดมินตัน และรักบี้ฟุตบอล มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 2,570 คนชาย 1,926 คน หญิง 644 คน มีเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมประมาณ 684 คน

          ครั้งที่ 17 (ปี พ.ศ. 2534) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขันระหว่าง วันที่ 9-18 ธันวาคม พ.ศ.2534 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น แฮนด์บอล ฮอกกี้ ลอนเทนนิส ยูโด จักรยาน ยิมนาสติกสากล ยิมนาสติกลีลาใหม่ ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ ยกน้ำหนัก ยิงปืน แบดมินตัน และรักบี้ฟุตบอล และกีฬาพื้นเมือง ซึ่งเป็นกีฬาสาธิต มินักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 3,176 คน ชาย 2,204 คน หญิง 972 คน มีเจ้าหน้าที และผู้ควบคุมจำนวน 700 คน

          ครั้งที่ 18 (ปี พ.ศ. 2535) ที่สนามกีฬาแห่งซาติ และสนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โดย มีการแข่งขันกีฬารวม 22 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล ฮอกกี้ ลอนเทนนิส ยูโด จักรยาน ยิมนาสติก เซปักตระกร้อ ยกน้ำหนัก ยิงปีน แบดมินตัน ยิงธนู เปตอง กอล์ฟ กระบี่กระบอง เทเบิลเทนนิส และกีฬาพื้นเมือง มีนกกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันทั้งสิ้น 2,689 คน ชาย 2,046 คน หญิง 643 คน มี เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมประมาณ 700 คน

          ครั้งที่ 20 (ปี พ.ศ. 2537) ที่สนามกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยมีการแข่งขันกีฬารวม 24 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ยิมนาสติก แฮนด์บอล กอล์ฟ เปตอง จักรยาน ยกน้ำหนัก ว่ายน้ำ รักบี้ฟุตบอล รอกกี้ ยิงธนู ตะกร้อลอดห่วง ลีลาศ หมากรุก ยิงปีน และกระบี่กระบอง มีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 2,689 คน ชาย 2,046 คน หญิง 643 คน มีเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมประมาณ 700 คน

          ครั้งที่ 21 (ปี พ.ศ. 2538) ที่สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และสนามกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มิการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 28 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ มวยไทยสมัครเล่น มวยลากลสมัครเล่น ยูโด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง รักบี้ฟุตบอล แฮนด์บอล เบสบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ออกกี้ เปตอง หมากรุก ยิงปีน กระบี่กระบอง มวยปลา ลีลาศ สนุกเกอร์ซอฟท์บอล ยกน้ำหนัก กอล์ฟ ยิมนาสติกลากล และยิมนาสติกลีลา

          ครั้งที่ 22 (ปี พ.ศ. 2539) ที่สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์วิทยา และค่าย- ประจักษ์ศิลปาคม จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 34 ชนิดกีฬา ได้แก่ ลีลาศ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ลอนเทนนิส แฮนด์บอล ซอฟท์บอล จักรยาน กระบี่กระบอง วอลเลย์บอล รกบี้ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง ยูโด บาสเกตบอล เปตอง มวยปล้ำ ฟุตบอล กรีฑา ยิงธน ออกกี้ เรือแคนนู ยิมนาสติกสากล ยิมนาสติกลีลาใหม่ หมากรุกไทยกอล์ฟ แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้ำ เบสบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น สนุกเกอร์ ยกน้ำหนัก และยิงปีน

          ครั้งที่ 23 (ปี พ.ศ. 2541) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขันระหว่าง วันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์พ.ค. 2541 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา รวม 21 ชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา วอลเล่ย์บอลมวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น ลอนเทนนิส บาสเกตบอล ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ ยูโด แฮนด์บอล ยิงปีน ยกน้ำหนัก กอล์ฟ เปตอง หมากรุก กระบี่กระบอง มวยปลา ลีลาศ และสนุกเกอร์

          ครั้งที่ 24 (ปี พ.ศ. 2542) ที่สนามกีฬาแห่งซาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขันระหว่าง วันที่ 23 กุมภาพันธ์-วันที่ 2 มีนาคมพ.ศ. 2542 โดยจัดให้มี การแข่งขันกีฬารวม 28 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น ลอนเทนนิส บาสเกตบอล ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ ยูโด แฮนด์บอล ยิงปีน ยกน้ำหนัก กอล์ฟ เปตอง หมากรุก กระบี่กระบอง มวยปล้ำ ลีลาศ สนุกเกอร์ หมากล้อม ปันจักสีลัต ยิมนาสติก เบสบอล ฮอกกี้ รักบี้ฟุตบอล และตะกร้อลอดห่วง

          ครั้งที่ 25 (ปี พ.ศ. 2542) ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มิการแข่งขันระหว่าง วันที่ 30พฤศจิกายน -10ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยจัดให้มี การแข่งขันกีฬารวม 24 ชนิดกีฬา ได้แก, กรีฑา วอลเล่ย์บอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น ลอนเทนนิส บาสเกตบอล ยูโด ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยิงปีน กอล์ฟ เปตอง กระบี่กระบอง มวยปล้ำ ปันจักสีลัต ยิงธน ออกกี้ รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน สนุกเกอร ตะกร้อลอดห่วง หมากรุก และกีฬาสาธิต 1 ชนิด คือ เทควันโด

          ครั้งที่ 26 (ปี พ.ศ. 2543) ที่สานมกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร จัดให้มิการแข่งขันกีฬา พร้อมกันกับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทยแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 2 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดนจัดให้มีการแข่งขัน กีฬารวม 18 ชนิดกีฬาได้แก่ ว่ายน้ำ กรีฑา กระบิ,กระบอง ยูโด มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เซปักตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กอล์ฟ แฮนด์บอล ยกน้ำหนัก แบดมินตัน เทนนิส มวยปล้ำ เทควันโด และเปตอง

          ครั้งที่ 27 (ปี พ.ศ. 2544) ที่สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ-ศ. 2544 โดยจัดให้มีการแข่งขัน กีฬารวม 29 ชนิด ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล ยูโด มวยลากล- สมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ลอนเทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยิงปีน กอล์ฟ เปตอง กระบี่กระบอง มวยปลา ปันจักสีลัต ยิงธนู ฮอกกี้ รักบี้ แบดมินตัน ยกน้ำหนัก ยิมนาสติก ลีลาศ เนตบอล เทควันโด สนุกเกอร์ เชียร์ลีดเดอร์ ว่ายน้ำ และฟุตชอล เป็นกีฬาสาธิต

          ครั้งที่ 28 (ปี พ.ศ. 2546) โดยจัดการแข่งขันกีฬารวม 29 ชนิด ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล มวยลากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด ลอนเทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยิงปีน กอล์ฟ เปตอง กระบี่กระบอง มวยปล้ำ ปันจักสีลัต ยิงธนู ฮอกกี้ รักบี้ฟุตบอล แบตมินตัน ยกน้ำหนัก ยิมนาสติก ลีลาศ เนตบอล เทควันโด สนุกเกอร์ เชียร์ลีดเดอร์ ว่ายน้ำ และชัตเติลคอร์ก เป็นกีฬาสาธิต มีนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4,136 คน เจ้าหน้าที่ 941 คน รวมทั้งสิ้น 5,077 คน

          ครั้งที่ 29 (ปี พ.ศ. 2547) ที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีษะเกษจัดให้มีการแข่งขันระหว่าง วันที่ 8-17 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 29 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด ลอนเทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยิงปืน กอล์ฟ เปตอง กระบี่กระบอง มวยปล้ำ ปันจักสิลัต ยิงธนู ออกก รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน ยกน้ำหนัก ยิมนาสติก ลีลาศ เนตบอล เทควันโด สนุกเกอร์ เชียร์ลีดเดอร์ ว่ายน้ำ มีนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,100คน เจ้าหน้าที่ 900 คน รวมทังสิน 5,000 คน

          ครั้งที่ 30 (ปี พ.ศ. 2547) ที่วิทยาพลศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยจัดการแข่งขันกีฬารวม 26 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอลมวยลากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ลีลาศ กอล์ฟ ยูโด ลอนเทนนิส รักบี้ฟุตบอล เปตอง ว่ายน้ำ เทควันโด เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก เทเบิลเทนนิส มวยปล้ำ/มวยปล้ำชายหาด (กีฬาสาธิต) แฮนด์บอล ยิงปีน ยิงธนู เนตบอล ปันจักสีลัต กระบี่กระบอง ยิมนาสติก มีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพศชายจำนวน 3,237 คน เพศหญิง จำนวน 1,573 คนรวมทังสิ้นจำนวน 4,810 คน

          ครั้งที่ 31 (ปี พ.ศ. 2549) ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จัดให้มีการแข่งขันระหว่าง วันที่ 3-12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา รวม 29 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล (ชาย-หญิง) ฟุตชอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยิงปีน กอล์ฟ เปตอง ปันจักสีลัต ยิงธนู แบดมินตัน ยกน้ำหนัก ยิมนาสติก ลีลาศ เนตบอล เทควันโด ว่ายน้ำ วอลเล่ย์บอลชายหาด ตะกร้อ- ลอดห่วง มวยปล้ำ คาราเต้-โดและดาบไทย มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสน ประมาณ 4,500 คน

          ครั้งที่ 32 (ปี พ.ศ. 2550) ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยจัดให้ มีการแข่งขันกีฬารวม 31 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล (หญิง-ชาย) ฟุตซอล บาสเกตบอล ลีลาศ วอลเล่ย์บอล วอลเล่ย์บอลชายหาด ตะกร้อลอดห่วง เขปีกตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เปตอง ลอนเทนนิส ว่ายน้ำเนตบอล แบดมินตัน ดาบไทย รักบิฟุตบอล และฮอกกี้ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่, เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 4,500 คน

          ครั้งที่ 33 (ปี พ.ศ. 2551) ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ จัดให้มีการแข่งขันระหว่าง วันที่ 1 -10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จัดโดยให้มีการแข่งขันกีฬารวม 31 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล (ชาย-หญิง) ฟุตซอล บาสเกตบอล ลีลาศ วอลเล่ย์บอล วอลเล่ย์บอลชายหาด ตะกร้อลอดห่วง เซปัก¬ตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เปตอง ลอนเทนนิส ว่ายน้ำ ยิมนาสติก คาราเต้โด ยกน้ำหนัก ยูโด มวยปล้ำ แฮนด์บอล เทควันโด ปันจักลีลัต กอล์ฟ ยิงปีน เทเบิลเทนนิส ยิงธนู เนตบอล แบดมินตัน ดาบไทย รักบี้ฟุตบอล ฮอกกี้ มีนักกีฬาแสะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้นประมาน 4,500 คน

          ครั้งที่ 34 (ปี พ.ศ. 2552) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดให้มี การแข่งขันระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จัดโดยให้มีการแข่งขันกีฬารวม 31 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 35 (ปี พ.ศ. 2553) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง จัดให้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จัดโดยให้มีการแข่งขัน กีฬารวม 32 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 36 (ปี พ.ศ. 2554) ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 -14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จัดโดยให้มีการแข่งขันกีฬารวม 34 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 37 (ปี พ.ศ. 2555) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จัดให้มีการ- แช่งขันระหว่างวันที่ 21 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จัดโดยให้มี การแข่งขันกีฬารวม 37 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 38 (ปี พ.ศ. 2556) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จัดให้มีการ- แข่งขันระหว่างวันที่ 19-28 กรกฎาคม พ.ค. 2556 จัดโดยให้มี การแช่งขันกีฬารวม 39 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 39 (ปี พ.ศ. 2557) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จัดให้มี การแข่งขันระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม พ.ศ. 2557จัดโดย ให้มีการแข่งขันกีฬารวม 39 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 40 (ปี พ.ศ. 2558) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง จัดให้มีการ- แข่งขันระหว่างวันที, 21 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จัดโดยให้มีการแข่งขันกีฬารวม 41 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 41 (ปี พ.ศ. 2559) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2557 จัดโดยให้มีการแช่งขันกีฬารวม 42 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 42 (ปี พ.ศ. 2560) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดให้มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 กันยายน พ.ศ. 2560 จัดให้มีการแช่งขันกีฬารวม 42 ชนิดกีฬา

          ครั้งที่ 43 (ปี พ.ศ. 2561) ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดให้มีการแข่งขันในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จัดให้มีการแช่งขันกีฬารวม 42 ชนิดกีฬา