ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา

ที่ห้องประชุมวรรณกลาง ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “พลศึกษาเกมส์” ณ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม