พิธีไหว้ครู การแข่งขันกีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

สถาบันการพลศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจำปี 2561 ในการแข่งขันกีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารโดมฟุตซอล มุสิกะวงษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขตร่วมในพิธี พร้อมกันนี้นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้เจิม เครื่องกระบี่กระบองและมวยไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล ในพิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชิต ชี้เชิญ ครูภูมิปัญญาไทย สภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้ทำพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นักศึกษา ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ยังมีการแสดงการต่อสู้ มวยไทยโบราณ กระบี่กระบอง จากนักศึกษา ชมรมกระบี่กระบองสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขต โอกาสนี้ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใน พิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ในครั้งนี้อีกด้วย