กาบัดดี้

ประเภทและรายการแข่งขัน

๑. ประเภท การแข่งขันมีดังนี้
      (๑) ประเภททีมชาย น้ำหนักไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม/คน
      (๒) ประเภททีมหญิง น้ำหนักไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม/คน

๒. รายการแข่งขัน
      (๑) กาบัดดี้ในร่มทีมชาย
      (๒) กาบัดดี้ในร่มทีมหญิง
      (๓) กาบัดดี้ชายหาดทีมชาย
      (๔) กาบัดดี้ชายหาดทีมหญิง