คูราช

ประเภทและรุ่นน้ำหนักการแข่งขัน มีดังนี้

๑. ประเภทบุคคลชาย จำนวน ๘ รุ่นน้ำหนัก
      (๑) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๕๕.๐๐ ก.ก.
      (๒) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๕๕.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๐.๐๐ ก.ก.
      (๓) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๖๐.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๖.๐๐ ก.ก.
      (๔) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๖๖.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๓.๐๐ ก.ก.
      (๕) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๗๓.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๘๑.๐๐ ก.ก.
      (๖) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๘๑.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๙๐.๐๐ ก.ก.
      (๗) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๙๐.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๑๐๐.๐๐ ก.ก.
      (๘) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐.๐๐ ก.ก. ขึ้นไป

๒. ประเภทบุคคลหญิง จำนวน ๘ รุ่นน้ำหนัก
      (๑) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๔๔.๐๐ ก.ก.
      (๒) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๔๔.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๔๘.๐๐ ก.ก.
      (๓) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๔๘.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๕๒.๐๐ ก.ก.
      (๔) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๕๒.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๕๗.๐๐ ก.ก.
      (๕) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๕๗.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๖๓.๐๐ ก.ก.
      (๖) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๖๓.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๐.๐๐ ก.ก.
      (๗) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๗๐.๐๑ ก.ก. แต่ไม่เกิน ๗๘.๐๐ ก.ก.
      (๘) รุ่นน้ำหนักมากกว่า ๗๘.๐๐ ก.ก. ขึ้นไป

๓. ประเภททีมชาย ทีมละ ๕ คน
      (๑) น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน ๓๖๕ ก.ก.
      (๒) ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน ลงทำการแข่งขัน

๔. ประเภททีมหญิง ทีมละ ๕ คน
      (๑) น้ำหนักรวมทั้งทีม ไม่เกิน ๒๘๕ ก.ก.
      (๒) ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน ลงทำการแข่งขัน