กระบี่ กระบอง

ประเภทและรายการแข่งขัน
๑ ประเภทชาย ประกอบด้วยรายการแข่งขันดังนี้
๑.๑ อาวุธหลัก ๔ รายการ
(๑) อาวุธกระบี่
(๒) อาวุธดาบสองมือ
(๓) อาวุธพลอง
(๔) อาวุธง้าว
๑.๒ อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก ๓ รายการ
(๑) สามบาน
(๒) พลองไม้ศอก
(๓) อาวุธอื่นๆ

๒ ประเภทหญิง ประกอบด้วยรายการแข่งขันดังนี้
๒.๑ อาวุธหลัก ๔ รายการ
(๑) อาวุธกระบี่
(๒) อาวุธดาบสองมือ
(๓) อาวุธพลอง
(๔) อาวุธง้าว
๒.๒ อาวุธนอกเหนือจากอาวุธหลัก ๑ รายการ
(๑) อาวุธอื่นๆ