เซปัคตระกร้อ

ประเภทและรายการแข่งขัน

๑. ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
      (๑) ประเภททีมชาย
      (๒) ประเภททีมหญิง

๒. รายการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๖ รายการ คือ
      (๑) ทีมชุดชาย
      (๒) ทีมชุดหญิง
      (๓) ทีมเดี่ยวชาย
      (๔) ทีมเดี่ยวหญิง
      (๕) ทีมคู่ชาย
      (๖) ทีมคู่หญิง